ZGŁOSZENIE DO ZAWODÓW

JUDO DLA WSZYSTKICH
Opole 16.12.2023

 

1. Organizator zawodów:
Towarzystwo Sportowe Gwardia Opole

2. Termin i miejsce:
16.12.2023 r. (sobota)
Kompleks Rekreacyjno – Sportowy
ul. Kowalska 2
Opole

3. Biuro zawodów:
Kompleks Rekreacyjno-Sportowy ul. Kowalska 2, 45-590 Opole
Kierownik Biura: DOMINIKA GRABEK

4. Zgłoszenia do zawodów:
Zgłoszenia do zawodów przyjmowane są do dnia
12.12.2023 (wtorek) godz. 22:00
na adres mailowy: blach91@wp.pl
Wzór zgłoszenia stanowi załącznik nr 1 do komunikatu.
Obowiązuje limit uczestników. Listy ze zgłoszeniami, które wpłyną do
organizatora po przekroczeniu limitu zostaną odesłane z informacją,
że został przekroczony limit.
Decyduje kolejność zgłoszeń.

5. Opłata startowa:
40,00 zł od zawodnika zgłoszonego

6. Wiek uczestników:
Roczniki:
2020 – tor przedszkód
2017 – 2019 – tor przedszkód + sumo
2015 – 2016 – walki judo (I grupa)
2013 – 2014 – walki judo (II grupa)
2011 – 2012 – walki judo (III grupa)

7. Weryfikacja i losowanie:
W dniu zawodów nie ma oficjalnej wagi dla uczestników.
Weryfikacja i losowanie odbędzie się w dniu 15.12.2023 r.
na podstawie wagi podanej w zgłoszeniu.

UWAGA! Przeprowadzona będzie wyrywkowa kontrola wagi
zawodników – w przypadku rażących niezgodności faktycznej wagi ze
zgłoszeniem następuje dyskwalifikacja uczestnika.

8. Nagrody i wyróżnienia
Medale dla miejsc 1 – 3.

9. Kategorie wagowe
Kategorie wagowe ustalane są w dniu losowania.

10. Program
11:00 – 11:45 weryfikacja zgłoszeń
12:00 otwarcie zawodów
Dekoracja zwycięzców po zakończeniu walk danej kategorii.

11. Zasady uczestnictwa:
1) Walki zostaną rozegrane zgodnie z aktualnymi zasadami sędziowania walk.
2) Obowiązują judogi w kolorze białym i niebieskim. Pierwszy wyczytany zawodnik ubiera judogi białą, a drugi niebieską lub zakłada przepaskę.

12. Inne informacje:
1) Uczestnicy muszą posiadać:
– Aktualne badania sportowo-lekarskie,
– Zgodę rodziców/opiekunów prawnych na udział zawodnika w zawodach (w razie braku badań lekarskich),
– Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW). Odpowiedzialność za zapewnienie ubezpieczenia dla uczestników zawodów spoczywa na zgłaszających Klubach.
2) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zaistniałe zdarzenia.
3) W przypadku zaistnienia sytuacji nieopisanych w regulaminie decyzję o postępowaniu i interpretacji zdarzenia podejmuje kierownik zawodów.